Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐀𝐁𝟏 𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐀𝐁𝟏 𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐀𝐁𝟏 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 "𝐓𝐔̛̣ Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐇𝐎́𝐀 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐍𝐇𝐀̀𝐌 𝐂𝐇𝐀́𝐍 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐏𝐘𝐓𝐇𝐎𝐍"

𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀

Zalo nhóm hướng dẫn LAB1: https://zalo.me/g/ibdjmm600

Link đăng ký tham gia: https://docs.google.com/TDH

Kính gửi các học viên, để chuẩn bị cho LAB giai đoạn 1 của khóa học TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC NHÀM CHÁN VỚI PYTHON, trung tâm chúng tôi sẽ tổ chức chuỗi buổi hướng dẫn chi tiết từng bước nhằm giúp bạn tự động hóa công việc một cách toàn diện. Chủ đề LAB1 là 𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀.

𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 (𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐂𝐕, 𝐓𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐅𝐥𝐨𝐰, 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐬, 𝐏𝐲𝐓𝐨𝐫𝐜𝐡, 𝐘𝐎𝐋𝐎)

𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡:

🔹 Xác định các bước cơ bản để tạo ra hệ thống nhận dạng qua Camera

🔹 Kỹ thuật thu thập và chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho dự án này

🔹 Phương pháp chuẩn bị dữ liệu để huấn luyện các module Object Detection và Object Recognition trong bài toán Computer Vision

🔹 Làm quen với các mô hình phục vụ cho bài toán nhận dạng qua Camera như: OpenCV, TensorFlow, Keras, PyTorch, YOLO và cách huấn luyện cũng như kết hợp chúng để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

🔹 Các chỉ số đánh giá chất lượng của mô hình đã huấn luyện

🔹 Kinh nghiệm xử lý các trường hợp đặc biệt và các vấn đề phổ biến khi thực hiện nhận dạng qua Camera

 

Đang xem: 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐀𝐁𝟏 𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀