Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝟑

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝟑

📢 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝟑

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 10h-12h, Thứ 7, ngày 29/06/2024

📅 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

📚 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 sẽ mang đến cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐁𝐨𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡. Đặc biệt, khóa học còn giúp bạn làm chủ các kỹ năng và công nghệ sau:

𝟏․ 💡 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: Nắm vững các nguyên tắc và mô hình tài chính để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.

𝟐․ 🔍 𝐋𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐡𝐨̣𝐜: Áp dụng các mô hình dữ liệu và công nghệ máy học để tối ưu hóa chiến lược giao dịch và dự đoán xu hướng thị trường.

𝟑․ 🤖 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐨𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠: Học cách xây dựng và triển khai Bot giao dịch tự động, giúp bạn thực hiện các lệnh mua và bán một cách chính xác và nhanh chóng.

𝟒․ 🔧 𝐋𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐞𝐧𝐝 𝐯𝐚̀ 𝐀𝐏𝐈: Xây dựng và thiết lập Backend để quản lý và triển khai các thuật toán giao dịch, và kết nối API để tương tác với các sàn giao dịch.

𝟓․ 📱 𝐋𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝 𝐅𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫: Sử dụng Flutter để phát triển giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng để quản lý và điều khiển các bot giao dịch.

𝟔․ 📊 𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐃𝐚𝐭𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞: Xây dựng kho dữ liệu để Backtest dữ liệu lịch sử lên đến 54 năm (từ 1970 đến 2024).

📜 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜:

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏: Lập trình Bot giao dịch – Nền tảng giao dịch với sàn.

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐: Phân tích định lượng – Xây dựng thuật toán giao dịch - Trái tim và khối óc của hệ thống.

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟑: Thiết lập thuật toán giao dịch trên backend và kết nối API.

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒: Sử dụng Flutter để điều khiển và quan sát kết quả.

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟓: Xây dựng datawarehouse để backtest dữ liệu lịch sử.

🎯 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨:

𝟏․ 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐤ỳ 𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐁𝐨𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠

𝟐․ 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡․

𝟑․ 𝐂𝐚́𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐁𝐨𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡․

𝟒․ 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐤ỳ 𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐁𝐨𝐭 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡․

Hãy đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội tham gia khóa học này và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích và giao dịch định lượng!

📌 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐚̣𝐢: https://zalo.me/g/lohxig504

📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0397 919 841

📱 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Hướng Nghiệp Dữ Liệu https://www.facebook.com/HuongNghiepDuLieu/

Chúng tôi mong chờ được đón tiếp bạn vào ngày khai giảng!

Thông Tin Liên Hệ: Trường Học Công Nghệ Hướng Nghiệp Dữ Liệu

📞 Hotline: 0397919841

👍 Fanpage: https://www.facebook.com/HuongNghiepDuLieu

👍 Fanpage: https://www.facebook.com/HuongNghiepLapTrinh

🌐 Website: https://huongnghiepdulieu.com

✉️ Email: daotao@huongnghiepdulieu.com

✉️ Email: daotao@huongnghieplaptrinh.com

🏠 Địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM

Đang xem: 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝟑