Khóa học

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PYTHON VÀ MACHINE LEARNING CHO CHỨNG KHOÁN

Thời lượng: 24 buổi ~ 48h 

Hướng Nghiệp Dữ Liệu

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Machine Learning và Deep Learning: Hiểu và làm được các mô hình Machine Learning và Deep Learning cơ bản và nâng cao, sử dụng TensorFlow và Keras để xây dựng mô hình học sâu, áp dụng Machine Learning trong các lĩnh vực chuyên sâu chứng khoán.
Giao dịch tự động: Hiểu và làm được việc xây dựng và tối ưu hóa mô hình dự đoán, thực hiện backtesting, xây dựng hệ thống giao dịch tự động (Auto Trading) và phát triển chiến lược giao dịch.
Python: Hiểu và làm được cài đặt và cấu hình môi trường Python, nắm vững các khái niệm cơ bản, xử lý và phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib và Seaborn. Và lập trình giao dịch thời gian thực với SSI, DNSE, BSC bằng Python

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Các giảng viên của chúng tôi, bao gồm 
  • - Đặng Trí Thanh - Giám đốc Công nghệ, 
  • - TS. Đặng Anh Tuấn - Chuyên gia Machine Learning và 
  • - TS. Đặng Thị Thu Hiền - Chuyên gia tài chính kế toán doanh nghiệp

NỘI DUNG CHI TIẾT

Buổi 1 Tổng quan về khóa học

Buổi 2 Giới thiệu về Python lập trình khóa học

Buổi 3 Phân tích dữ liệu Chứng khoán Vietnam 1: Sử dụng yfinance và SSI

Buổi 4 Phân tích dữ liệu Chứng khoán Vietnam 2: Sử dụng DNSE, BSC

Buổi 5 Xây dựng Chiến lược giao dịch chứng khoán

Buổi 6 Thiết kế Auto Trade giao dịch tự động cho Chứng khoán

Buổi 7 Xác xuất thông kê và phân tích định lượng với ARIMA

Buổi 8+9 Xây dựng Chiến lược giao dịch chứng khoán 2

Buổi 10 Máy học: Học có giám sát trong đầu tư với hồi quy tuyến tính

Buổi 11 Máy học: Học có giám sát trong đầu tư với cây quyết định

Buổi 12 Triển khai một chiến lược đầu tư từ mô hình đến thực tế SSI

Buổi 13 Triển khai một chiến lược đầu tư từ mô hình đến thực tế Chứng khoán DNSE

Buổi 14 Triển khai một chiến lược đầu tư từ mô hình đến thực tế BSC

Buổi 15+16 Deep Learning cơ bản

Buổi 17+18 Deep Learning nâng cao

Buổi 19 Tổng kết

và 5 buổi phụ đạo về phân tích kỹ thuật và phân tích dữ liệu chuyên sâu

100%

Được học lại khi chưa hiểu hoặc chưa làm được

Được nâng cấp kiến thức ở các khóa sau

Được coaching/ tư vấn 1:1 với giảng viên trong 1 năm

Cam kết

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Email: daotao@huongnghiepdulieu.com 
Hotline: 0397919841